سبک مدرن اداری در پادایران

سبک مدرن

فضای جلسات خصوصی در پادایران ارائه دهنده ورک استایل

فضای جلسات خصوصی

فضای انتظار در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران

فضای انتظار

اتاق کنفرانس در مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

اتاق کنفرانس

فضای چند رسانه ای در مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

فضای استراحت

سبک صنعتی در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران

سبک صنعتی